WeWork 有紧急呼叫中心吗?

有的。WeWork 紧急呼叫中心每年 365 天、每天 24 小时全天候运营,可帮助解决 WeWork 办公空间突发的紧急问题。

WeWork 紧急呼叫中心电话号码因国家/地区而异,具体如下: 

美国/加拿大

 • 美国/加拿大:1-855-855-0865

拉丁美洲

 • 阿根廷0800 333 6229
 • 巴西:0800 878 5029
 • 智利:(+56) 800 914 173
 • 哥伦比亚:01800 913 2116
 • 墨西哥:01800 269 4446
 • 秘鲁:080078195
 • 乌拉圭0004 16204 7777

欧洲、中东和非洲

 • 法国:0805 080 622
 • 德国:0307 262 19676
 • 爱尔兰:1800 816 280
 • 以色列:*3053
 • 荷兰:020 705 9564
 • 波兰:(+48) 800 012 196
 • 西班牙:900 838 989
 • 英国:0203 514 8266

东南亚和太平洋

 • 澳大利亚:1800 142 874
 • 印度尼西亚:007 803 321 8012
 • 马来西亚:(+60) 1 800 81 6304
 • 菲律宾:(+ 63) 1800 1 320 0174
 • 新加坡:800 130 1850
 • 韩国:0030 813 1352
 • 泰国:(+ 66) 1800 013 200
 • 越南:(+84) 12032593

大中华地区

 • 中国4000 401 581
 • 香港特别行政区:800 900 154

日本:0800 111 0050

印度:000800 100 4404