Tôi có thể dùng những thiết bị nào cho thẻ ra vào di động?

Thẻ ra vào di động dành cho các thiết bị iOS và Android.