Làm thế nào để hủy bỏ một lệnh in đang tiến hành?

Nếu lệnh in đã được phát từ máy in, vui lòng liên hệ trực tiếp thành viên của nhóm Cộng đồng ngay lập tức nếu bạn muốn hủy lệnh in này.