Những chi phí bổ sung cho các dịch vụ như in ấn, credit đặt phòng, v.v, là bao nhiêu?

AUSTRALIA

- Phòng họp (mỗi credit): $30,00 AUD
- In đen trắng (mỗi trang): $0,15 AUD
- In màu (mỗi trang): $0,60 AUD
- Phí thành viên bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $130,00 AUD
- Phí thay thẻ ra vào: $30,00 AUD
- Phí thay chìa khóa: $35,00 AUD

ARGENTINA (USD)

- Phòng họp (mỗi credit/credit phạt): $25 USD
- In đen trắng (mỗi trang): $0,08 USD
- In màu (mỗi trang): $0,4 USD
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $100 USD
- Phí thay thẻ ra vào: $25 USD
- Phí thay chìa khóa: $15 USD

(ARS)
- Phòng họp 800 ARS
- In đen trắng 8 ARS
- In màu 22 ARS
- Phí thành viên bổ sung 5.000 ARS
- Phí thay thẻ ra vào 1.200 ARS
- Phí thay chìa khóa 500 ARS

BRAZIL

- Phòng họp (mỗi tín dụng): R$60,00 BRL
- In đen trắng (mỗi trang): R$0,5 BRL
- In màu (mỗi trang): R$2,00 BRL
- Phí thành viên bổ sung (chỉ áp dụng với Văn phòng riêng; mỗi thành viên/tháng)*: R$900,00 BRL
- Phí thay thẻ ra vào: R$200,00 BRL
- Phí thay chìa khóa: R$50,00 BRL

CANADA

- Phòng Họp (mỗi credit): $25.00 CAD
- In đen trắng (mỗi trang): $0.08 CAD
- In màu (mỗi trang): $0.40 CAD
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $130.00 CAD
- Phí Thay Thẻ Ra vào: $25.00 CAD
- Phí Thay Chìa khóa: $10.00 CAD

CHILE

- Phòng họp (mỗi tín dụng): CL$9.000
- In đen trắng (mỗi trang): CL$40
- In màu (mỗi trang): CL$175
- Phí thành viên bổ sung (chỉ áp dụng với Văn phòng riêng; mỗi thành viên/tháng)*: CL$80.000
- Phí thay thẻ ra vào: CL$17.000
- Phí thay chìa khóa: CL$5.000

TRUNG QUỐC

- Phòng Họp (mỗi credit): ¥160.00 CNY
- In đen trắng (mỗi trang): ¥0.50 CNY
- In màu (mỗi trang): ¥3.00 CNY
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ¥650.00 CNY
- Phí Thay Thẻ Ra vào: ¥150.00 CNY
- Phí Thay Chìa khóa: ¥150.00 CNY

COLOMBIA

- Phòng họp (mỗi tín dụng): $35.000,00 COP
- In đen trắng (mỗi trang): $300,00 COP
- In màu (mỗi trang): $1.000,00 COP
- Phí thành viên bổ sung (chỉ áp dụng với Văn phòng riêng; mỗi thành viên/tháng)*: $350.000,00 COP
- Phí thay thẻ ra vào: $70.000,00 COP
- Phí thay chìa khóa: $15.000,00 COP

CỘNG HÒA SÉC

- Phòng Họp (mỗi credit): 241Kč CZK
- In đen trắng (mỗi trang): 1.20Kč CZK
- In màu (mỗi trang): 2.41Kč CZK
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: 1,205Kč CZK
- Phí Thay Thẻ Ra vào: 422Kč CZK
- Phí Thay Chìa khóa: 602Kč CZK

PHÁP

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

ĐỨC

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

HỒNG KÔNG

- Phòng Họp (mỗi credit): $200.00 HKD
- In đen trắng (mỗi trang): $0.50 HKD
- In màu (mỗi trang): $2.00 HKD
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $1,200.00 HKD
- Phí Thay Thẻ ra vào: $200.00 HKD
- Phí Thay Chìa khóa: $200.00 HKD

ẤN ĐỘ

- Phòng Họp (mỗi credit): ₹1,000.00 INR
- In đen trắng (mỗi trang): ₹4.00 INR
- In màu (mỗi trang): ₹20.00 INR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ₹6,000.00 INR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: ₹2,000.00 INR
- Phí Thay Chìa khóa: ₹1,000.00 INR

INDONESIA

- Phòng họp (mỗi tín dụng): 175.000 IDR
- In đen trắng (mỗi trang): 550 IDR
- In màu (mỗi trang): 2.800 IDR
- Phí thành viên bổ sung (chỉ áp dụng với Văn phòng riêng; mỗi thành viên/tháng)*: 700.000 IDR
- Phí thay thẻ ra vào: 388.000 IDR
- Phí thay chìa khóa: 220.000 IDR

IRELAND

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

ISRAEL

- Phòng Họp (mỗi credit): ₪85.00 ILS
- In đen trắng (mỗi trang): ₪0.30 ILS
- In màu (mỗi trang): ₪1.40 ILS
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ₪350.00 ILS
- Phí Thay Thẻ Ra vào: ₪90.00 ILS
- Phí Thay Chìa khóa: ₪35.00 ILS

ITALY

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

NHẬT BẢN

- Phòng họp (mỗi credit): ¥3.000,00 JPY
- In đen trắng (mỗi trang): ¥10,00 JPY
- In màu (mỗi trang): ¥50,00 JPY
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên một tháng)*: ¥25.000,00 JPY
- Phí thay thẻ ra vào: ¥3.500,00 JPY
- Phí thay chìa khóa: ¥3.500,00 JPY

MALAYSIA

- Phòng họp (mỗi tín dụng): 60 MYR
- In đen trắng (mỗi trang): 0,3 MYR
- In màu (mỗi trang): 1 MYR
- Phí thành viên bổ sung (chỉ áp dụng với Văn phòng riêng; mỗi thành viên/tháng)*: 250 MYR
- Phí thay thẻ ra vào: 107 MYR
- Phí thay chìa khóa: 60 MYR

MEXICO

- Phòng họp (mỗi tín dụng): $250,00 MXN
- In đen trắng (mỗi trang): $2,00 MXN
- In màu (mỗi trang): $5,00 MXN
- Phí thành viên bổ sung (chỉ áp dụng với Văn phòng riêng; mỗi thành viên/tháng)*: $2.500,00 MXN
- Phí thay thẻ ra vào: $500,00 MXN
- Phí thay chìa khóa: $200,00 MXN

HÀ LAN

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

PERU

- Phòng họp (mỗi credit): S/.60,00 PEN
- In đen trắng (mỗi trang): S/.0,30 PEN
- In màu (mỗi trang): S/.0,80 PEN
- Phí thành viên bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên/tháng)*: S/.400,00 PEN
- Phí thay thẻ ra vào: S/.80,00 PEN
- Phí thay chìa khóa: S/.15,00 PEN

PHILIPPINES

- Phòng họp (mỗi tín dụng): ₱800 PHP
- In đen trắng (mỗi trang): ₱2 PHP
- In màu (mỗi trang): ₱10 PHP
- Phí thành viên bổ sung (chỉ áp dụng với Văn phòng riêng; mỗi thành viên/tháng)*: ₱4.000 PHP
- Phí thay thẻ ra vào: ₱1.420 PHP
- Phí thay chìa khóa: ₱800 PHP

 

BA LAN

- Phòng Họp (mỗi credit): zł40 PLN
- In đen trắng (mỗi trang): zł0.2 PLN
- In màu (mỗi trang): zł0.4 PLN
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: zł200 PLN
- Phí Thay Thẻ Ra vào: zł70 PLN
- Phí Thay Chìa khóa: zł100 PLN

NGA

- Phòng họp (mỗi credit): ₽ 700 RUB
- In đen trắng (mỗi trang): ₽ 5 RUB
- In màu (mỗi trang): ₽ 20 RUB
- Phí thành viên bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ₽ 7.000 RUB
- Phí thay thẻ ra vào: ₽ 1.200 RUB
- Phí thay chìa khóa: ₽ 2.000 RUB

SINGAPORE

- Phòng họp (mỗi credit): $35,00 SGD
- In đen trắng (mỗi trang): $0,12 SGD
- In màu (mỗi trang): $0,55 SGD
- Phí thành viên bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $140,00 SGD
- Phí thay thẻ ra vào: $35,00 SGD
- Phí thay chìa khóa: $20,00 SGD

HÀN QUỐC

- Phòng Họp (mỗi credit): ₩20,000.00 KRW
- In đen trắng (mỗi trang): ₩50.00 KRW
- In màu (mỗi trang): ₩250.00 KRW
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ₩100,000.00 KRW
- Phí Thay Thẻ Ra vào: ₩25,000.00 KRW
- Phí Thay Chìa khóa: ₩25,000.00 KRW

TÂY BAN NHA

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

THỤY ĐIỂN

- Phòng Họp (mỗi credit): kr231 SEK
- In đen trắng (mỗi trang): kr0.7 SEK 
- In màu (mỗi trang):kr3.7 SEK
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: kr1155 SEK
- Phí Thay Thẻ Ra vào: kr289 SEK
- Phí Thay Chìa khóa: kr577 SEK

THÁI LAN

- Phòng họp (mỗi tín dụng): ฿ 500,00 THB
- In đen trắng (mỗi trang): ฿ 2,00 THB
- In màu (mỗi trang): ฿ 8,00 THB
- Phí thành viên bổ sung (chỉ áp dụng với Văn phòng riêng; mỗi thành viên/tháng)*: ฿ 2.000,00 THB 
- Phí thay thẻ ra vào: ฿ 860,00 THB
- Phí thay chìa khóa: ฿ 490,00 THB

ANH QUỐC

- Phòng Họp (mỗi credit): £20 GBP
- In đen trắng (mỗi trang): £0.05 GBP
- In màu (mỗi trang): £0.24 GBP
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: £100.00 GBP
- Phí Thay Thẻ Ra vào: £25.00 GBP
- Phí Thay Chìa khóa: £50.00 GBP

HOA KỲ

- Phòng họp (mỗi credit): $25,00 USD
- In đen trắng (mỗi trang): $0,08 USD
- In màu (mỗi trang): $0,40 USD
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $100,00 USD
- Phí Thay Thẻ ra vào: $25,00 USD
- Phí Thay Chìa khóa: $10,00 USD 

VIỆT NAM

- Phòng họp (mỗi tín dụng): 450.000 VND
- In màu: 20.000 VND/trang
- In đen trắng: 5.000 VND/trang
- Phí thành viên bổ sung (chỉ áp dụng với Văn phòng riêng; mỗi thành viên/tháng)*: 1.600.000 VND
- Phí thay thẻ ra vào: 600.000 VND
- Phí thay chìa khóa: 345.000 VND


*Phí thành viên bổ sung: Mỗi không gian văn phòng đều có sức chứa giới hạn. Nếu số thành viên hoặc các cá nhân khác thường xuyên sử dụng không gian văn phòng vượt quá số được phân bổ trên mẫu chi tiết chương trình thành viên, bạn sẽ phải trả thêm phụ phí nêu trên. Vì lý do an toàn, số thành viên sử dụng không gian văn phòng không được vượt quá 1,5 lần số bàn làm việc, ngay cả khi trả thêm phí. Chúng tôi có quyền giới hạn hơn nữa số lượng thành viên được phép tại bất kỳ thời điểm nào.

**Một số loại phí có thể thay đổi tùy theo thuế VAT tại địa phương

***Phí đỗ xe có thể thay đổi theo khu vực. Vui lòng liên hệ với nhóm Cộng đồng địa phương để kiểm tra.

Cập nhật lần cuối vào 02/12/2019