Nếu một đối tác không giữ cam kết hay ngừng giữ cam kết khuyến mại thì sao?

Trước hết, vui lòng liên lạc với đối tác cụ thể đó và nêu rõ về khuyến mại cùng với đường dẫn tới trang web của họ trong cửa hàng. Nếu vẫn không được, hãy báo cho WeWork bằng cách gửi yêu cầu trợ giúp và chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp bạn!