Tôi phải làm gì nếu phương pháp đổi phiếu khuyến mại không hoạt động?

Hãy kiểm tra lại xem bạn đã làm theo tất cả các bước trong hướng dẫn chưa. Nếu vẫn không được, hãy gửi yêu cầu trợ giúp cho WeWork để nhóm của chúng tôi giúp giải quyết vấn đề.