Ai thực hiện công tác bảo trì WeWork?

Các yêu cầu bảo trì WeWork do nhóm Bảo trì nội bộ của chúng tôi thực hiện. Nếu bạn cần sử dụng dịch vụ bảo trì cho văn phòng mình, hãy gửi yêu cầu trợ giúp. Dưới đây là phạm vi công việc của nhóm bảo trì:

 

 • Gắn TV
 • Lắp Đồ đạc
 • Treo Tranh/Lắp Giá sách
 • Các Dịch vụ Sửa chữa chung

 

Hãy ghi nhớ:

 

 • Chúng tôi sẽ tính phí lắp đặt và tháo dỡ liên quan đối với các yêu cầu từ thành viên cụ thể có bao gồm việc sửa đổi văn phòng.
 • Phí được xác định theo phạm vi công việc và thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu.
 • Phí được thêm vào tài khoản công ty tại thời điểm công việc hoàn thành và tính vào hóa đơn tháng tiếp theo.
 • Mọi công việc cần chi phí đều phải được thành viên chính trên tài khoản đồng ý trước khi công việc được hoàn thành.
 • WeWork thường tính phí dịch vụ bảo trì phụ trội theo giờ (mọi công việc được tự động tính 1 tiếng đầu, sau đó tính thêm 30 phút một).
 • Chi phí cho mỗi giờ lao động là khoảng 75 USD, nhưng giá có thể thay đổi một chút tùy theo thành phố.
 • Mọi mức giá đều được xác nhận trên phiếu yêu cầu trợ giúp trước khi phạm vi công việc được hoàn thành.