Hệ thống phòng họp/sử dụng quá định mức hoạt động ra sao? Tôi có thể đặt phòng họp trước hơn một tháng được không?

Chi phí đặt phòng họp WeWork là 1 đến 3 credit/giờ, tùy vào thời điểm trong ngày và kích thước của phòng. Giờ cao điểm là 11 a.m – 4 p.m. Thứ Hai đến Thứ Sáu. Các phòng họp nhỏ (dưới 9 người) có giá một credit trong giờ thấp điểm và hai credit trong giờ cao điểm.  Các phòng họp lớn (10 người trở lên) có giá 2 credit trong giờ thấp điểm và 3 credit trong giờ cao điểm. 

Dưới đây là danh sách các credit để đặt phòng họp được phân bổ mỗi tháng theo loại chương trình thành viên:

We Membership: 2 credit

Chỗ ngồi Linh hoạt: 2 credit

Chỗ ngồi Riêng: 5 credit

Văn phòng riêng: 12 credit cho bàn làm việc thứ nhất và thêm 2 credit cho mỗi bàn làm việc bổ sung

 Credit đặt phòng họp còn thừa của tháng này không được chuyển sang tháng sau. Số credit được phân bổ lại từ đầu vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.

Các thành viên WeWork có thể đặt phòng họp trước hơn một tháng. Credit sẽ được lấy từ phần định mức của tháng mà bạn đặt phòng họp.