Hệ thống phòng họp/sử dụng quá định mức hoạt động ra sao? Tôi có thể đặt phòng họp trước hơn một tháng được không?

Bạn có thể đặt phòng họp WeWork trước bao lâu tùy ý, với mức giá có thể từ 1 đến 3 credit/giờ (tùy vào giờ cao điểm/thấp điểm). Giờ cao điểm kéo dài từ 11:00 – 16:00, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Phòng họp nhỏ (dưới 9 người) có mức giá 1 credit trong giờ thấp điểm và 2 credit trong giờ cao điểm. Phòng họp lớn (10 người trở lên) có mức giá 2 credit trong giờ thấp điểm và 3 credit trong giờ cao điểm. Tổng số credit cho phòng họp sẽ luôn được thông báo trước khi bạn xác nhận đặt chỗ.

Các đặt chỗ phòng họp được thêm vào trong mục vượt định mức sẽ được tính phí vào cùng ngày đối với chương trình We Membership và Chỗ ngồi Linh hoạt và sẽđược thêm vào hóa đơn tháng sau đối với chương trình Chỗ ngồi Cố định và Văn phòng riêng.

Cũng xin lưu ý rằng credit phòng họp sẽ không cộng dồn sang tháng sau sẽ khôi phục lại vào ngày đầu tiên mỗi tháng.