Một phụ lục hợp đồng chương trình thành viên là gì?

Thường thì chúng tôi không tùy chỉnh các điều khoản của một hợp đồng chương trình thành viên; tuy nhiên, tùy từng trường hợp, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của các thành viên.

Nếu bạn muốn bổ sung phụ lục vào chương trình thành viên của mình, hãy gửi yêu cầu trợ giúp và chúng tôi sẽ cố hết sức để xử lý yêu cầu của bạn sớm nhất có thể. Ví dụ, những lúc cần có phụ lục là khi có thay đổi về:

  • Tên công ty trên hợp đồng
  • Thành viên chính của công ty
  • Người được Ủy quyền Ký Hợp đồng

Nếu bạn muốn bổ sung phụ lục vào chương trình thành viên của mình vì bất kỳ lý do nào nêu trên, hãy gửi yêu cầu trợ giúp.