Các thành viên WeWork phải có các loại bảo hiểm nào?

Các Thành viên với Chỗ ngồi Riêng và Văn phòng Riêng phải có các loại bảo hiểm sau (như đã nêu trong hợp đồng chương trình thành viên):

Bảo hiểm trách nhiệm tổng thể cho các địa điểm hoạt động kinh doanh của thành viên (ví dụ như các diện tích chung, văn phòng, đường phố).

Bảo hiểm tài sản cung cấp bảo hiểm cho việc bị gián đoạn kinh doanh, cũng như các tài sản khác của thành viên.

Nếu bạn làm việc cho một công ty, chủ doanh nghiệp của bạn sẽ có chế độ bồi thường người lao động (qua TriNet hoặc các nhà cung cấp quyền lợi khác) bảo hiểm cho một số dạng rủi ro nhất định khác có liên quan đến thương tích tại nơi làm việc và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo Đạo luật Chăm sóc Y tế Giá Phải chăng. Nếu thành viên nào cần nhân viên tư vấn bảo hiểm hỗ trợ về các vấn đề trên, thành viên đó có thể tìm kiếm trợ giúp qua Mạng lưới Thành viên WeWork.