Phí thiết lập tại WeWork là bao nhiêu và tại sao tôi phải trả phí này?

Phí thiết lập cho các thành viên là 100$ mỗi thành viên và chỉ trả một lần. Phí này bao gồm thuế, đồ đạc văn phòng, phí chuyển đồ, và không hoàn trả lại.