Sau khi nhận được điện thoại, tôi phải cài đặt điện thoại ra sao?

Nếu một thành viên thuê điện thoại qua WeWork, thành viên đó có thể sử dụng điện thoại ngay sau khi cắm vào cổng mạng Ethernet. Nếu một thành viên mang điện thoại của mình, người đó cần làm việc với nhà cung cấp của họ để cài đặt thông số điện thoại cho phù hợp với mạng của chúng tôi. Nếu nhà cung cấp điện thoại không thể kết nối điện thoại đó vào mạng của chúng tôi, hãy gửi yêu cầu trợ giúp với các thông tin có liên quan (tên công ty, số điện thoại, mẫu điện thoại, và số văn phòng) và đội của WeWork sẽ giúp bạn cài và lắp đặt điện thoại.