Chi phí in là bao nhiêu?

Mọi công ty có chỗ ngồi hoặc văn phòng riêng đều nhận được định mức in 120 trang in đen trắng và 20 trang in màu cho mỗi chỗ ngồi mỗi tháng, được bao gồm trong lệ phí chương trình thành viên hàng tháng. Bất kỳ thành viên nào trong công ty đều có thể sử dụng định mức in này, và các định mức được gộp chung vào nhau.

 

Mỗi trang in đen trắng vượt quá định mức trong lệ phí thành viên sẽ có giá $0.08, và mỗi trang in màu vượt quá định mức này sẽ có giá $0.40. Các khoản phí này sẽ được tính vào hóa đơn của bạn vào cuối tháng.

 

Bạn có thể xem số trang in mà công ty bạn đã sử dụng bằng cách:

 

  1. Mở PaperCut client.
  2. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập để in của công ty bạn.
  3. Nhấp vào “Recent Print Jobs” (các Lệnh In Gần đây).

 

Bạn có thể lọc danh sách này để xem tất cả các lệnh in trong tháng hiện tại. PaperCut sẽ không cho bạn biết số tiền phí in ấn—mà chỉ cho bạn biết số trang in đen trắng và in màu. Tiền phí in ấn sẽ có trong hóa đơn hàng tháng của bạn.