Chính sách của WeWork về làm việc từ một địa điểm khác như thế nào?

Các thành viên có 24 giờ tiếp cận địa điểm gốc, bao gồm cả cuối tuần. Để làm việc ở các địa điểm khác (nếu có), các thành viên có thể đặt phòng họp hoặc không gian làm việc bằng cách sử dụng các credit có trong chương trình thành viên – số lượng credit sẽ được hiển thị trên Mạng lưới Thành viên.

Xác nhận đặt chỗ sẽ được gửi qua e-mail và thẻ ra vào sẽ tự động hoạt động tại địa điểm đã chọn. Thẻ ra vào chỉ hoạt động 30 phút trước thời gian đặt chỗ bắt đầu và kéo dài từ 09:00 - 18:00. Ví dụ, đối với cuộc họp từ 09:00 - 09:30, thời gian sớm nhất bạn có thể vào tòa nhà là 09:00.

Xin lưu ý, ngoài thời gian từ 09:00 - 18:00 vào các ngày làm việc, nhóm Cộng đồng không nhận yêu cầu hỗ trợ.