Chính sách của WeWork về làm việc từ một địa điểm khác như thế nào?

Các thành viên có thể làm việc ở hầu hết các địa điểm WeWork (khi còn chỗ trống) bằng cách sử dụng credit để đặt chỗ làm việc hàng ngày qua ứng dụng WeWork hoặc Mạng lưới Thành viên. Bạn sẽ nhận được xác nhận đặt chỗ và thẻ ra vào của bạn sẽ tự động được kích hoạt cho khu vực lựa chọn trong ngày.