Chính sách về rượu và an ninh trong sự kiện của WeWork là gì?

Nếu bạn sẽ tổ chức một sự kiện tại không gian WeWork, dưới đây là một số hướng dẫn chung cần lưu ý:

  • Nếu sự kiện phục vụ rượu, không ai dưới độ tuổi uống rượu hợp pháp được phép uống rượu.
  • Nếu một thành viên tham gia lên kế hoạch và/hoặc tổ chức một sự kiện, thì cá nhân đó được coi là Người Tổ chức Sự kiện và phải ký hợp đồng tổ chức sự kiện của WeWork. Hãy gửi yêu cầu trợ giúp cùng thông tin cơ bản về sự kiện để Quản lý Cộng đồng của bạn có thể đưa cho bạn bản hợp đồng.
  • Người tổ chức sự kiện phải cung cấp danh sách những người tham dự cho nhóm Cộng đồng tối thiểu 3 giờ trước khi diễn ra sự kiện.
  • Chỉ những cá nhân có tên trong danh sách những người tham dự được phép vào sự kiện.
  • Hãy lưu ý: thường có các khoản phí và ký quỹ an ninh liên quan tới các sự kiện, thay đổi tùy theo khu vực.