Tôi cần làm gì nếu thấy một cánh cửa có vẻ không đảm bảo an ninh?

Nếu bạn nhận thấy một cánh cửa không đảm bảo an ninh, hãy gửi yêu cầu trợ giúp trong đó ghi chính xác địa điểm cánh cửa và cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục ngay.