Làm thế nào để tôi thay thẻ ra vào bị mất?

Nếu bạn thất lạc hay mất thẻ ra vào của mình, hãy gửi yêu cầu trợ giúp để chúng tôi bố trí làm thẻ mới cho bạn. Vì lý do an ninh, các thành viên cần gửi yêu cầu trợ giúp càng sớm càng tốt, để WeWork có thể bỏ kích hoạt thẻ cũ.


Chi phí thay mỗi thẻ ra vào là $25 và sẽ được tính vào tài khoản của bạn. Nếu bạn tìm được thẻ ra vào cũ và gửi trả thẻ đó, chúng tôi sẽ tự động hoàn lại khoản phí thay thẻ vào tài khoản của bạn.