Tôi phải làm gì nếu thấy một chỗ rò hay ngập nước tại tòa nhà của tôi?

Nếu đó là một tình trạng ngập hay rò nước không khẩn cấp, hãy gửi một yêu cầu trợ giúp. Nếu đó là tình trạng ngập nước khẩn cấp, hãy nói chuyện với nhóm Cộng đồng của bạn ngay khi có thể, và họ sẽ khắc phục tình trạng đó.