Chính sách hủy dịch vụ của WeWork như thế nào?

Chương trình Thành viên WeWork trả theo tháng. WeWork yêu cầu các thành viên gửi thông báo trước ngày làm việc cuối cùng của tháng trước khi chuyển đi. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển ra vào cuối Tháng Sáu, bạn phải gửi thông báo trước 6 giờ chiều ngày làm việc cuối cùng của Tháng Năm. WeWork không chấp nhận ngoại lệ cho quy định này.