Chính sách về yêu cầu quay phim/chụp ảnh của WeWork như thế nào?

Các thành viên thường có yêu cầu sử dụng không gian để quay phim cho các dự án cá nhân và công việc. Chúng tôi cho phép điều này miễn là các thành viên tuân thủ luật và quy định trong Thỏa thuận Cho thuê Địa điểm Quay phim.

 

Thỏa thuận này phải được ký bởi bất kỳ ai muốn ghi hình hoặc chụp ảnh trong không gian của chúng tôi. Hãy gửi một yêu cầu trợ giúp cùng với thông tin cơ bản và quản lý cộng đồng của bạn có thể cung cấp cho bạn một bản sao thỏa thuận.