Chính sách về biển hiệu văn phòng của WeWork là gì?

WeWork cung cấp miễn phí một biển hiệu cho mỗi văn phòng, trừ khi có quy định khác. Biển hiệu là một miếng dán trên cửa sổ văn phòng bạn quay ra phía sảnh, thường có tên và logo của công ty bạn.

 Xin lưu ý: nếu bạn chuyển văn phòng, biển hiệu sẽ bị gỡ bỏ và bạn sẽ phải gửi một yêu cầu trợ giúp để lắp đặt một logo miễn phí mới.

Nếu bạn muốn đặt thêm một logo (do bạn cập nhật kiểu logo, hoặc muốn yêu cầu nhiều logo cho nhiều cửa sổ, vv.), phí là 25$ cho mỗi logo.