Chính sách về biển hiệu văn phòng của WeWork là gì?

WeWork cung cấp miễn phí một biển hiệu cho mỗi văn phòng, trừ khi có quy định khác. Biển hiệu này được dán lên cửa sổ văn phòng, quay ra hành lang, thường có tên và logo công ty của thành viên. Để yêu cầu biển hiệu, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ

Nếu bạn muốn đặt thêm logo (do bạn thay đổi kiểu logo hoặc muốn yêu cầu nhiều logo cho nhiều cửa sổ), chúng tôi sẽ tính phí tùy theo địa điểm. Vui lòng liên hệ với nhóm Cộng đồng hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ để tìm hiểu.