Hệ thống đặt phòng họp hoạt động như thế nào và khi nào thì các công ty bị tính phí?

Các thành viên có thể đặt phòng họp qua ứng dụng di động WeWork hoặc trang web của Mạng lưới Thành viên. Các credit để đặt phòng họp được phân bổ trong tháng bạn sử dụng. Ví dụ, nếu bạn đặt phòng họp vào ngày 01/11  để sử dụng vào ngày 10/12, khoản credit được phân bổ này sẽ là của tháng 12.

Lưu ý: Nếu một thành viên sử dụng quá số credit được phân bổ, họ sẽ phải trả $25 (hoặc đơn vị tiền tệ tương ứng của khu vực) cho mỗi credit bổ sung.