Hệ thống đặt phòng họp hoạt động như thế nào và khi nào thì các công ty bị tính phí?

Các thành viên có thể đặt phòng họp qua ứng dụng di động WeWork hoặc Mạng lưới Thành viên. Các credit để đặt phòng họp được tính trong tháng phát sinh đặt phòng. Ví dụ, nếu bạn đặt phòng họp vào ngày 1 Tháng 11 và bạn sẽ sử dụng phòng họp vào ngày 10 tháng 12, bạn sẽ bị tính 2 credit. Phải đến ngày 1 tháng 12 bạn mới thấy điều chỉnh số credit của mình.

 

Xin lưu ý: nếu một thành viên sử dụng quá số credit được phân bổ của mình, họ sẽ phải trả $25 cho mỗi credit bổ sung và khoản đó sẽ tự động được tính vào hóa đơn tháng sau của họ.