Tiền ký quỹ dịch vụ là gì?

Tiền ký quỹ dịch vụ là khoản phí trả một lần và bạn phải thanh toán trước khi chuyển vào. Đó là yêu cầu bảo đảm trong trường hợp một công ty không thể thanh toán tiền đúng hạn. Tiền ký quỹ dịch vụ của bạn vẫn còn nguyên khi bạn tiếp tục chương trình thành viên WeWork.

Tiền được trả lại cho các thành viên sau khi chấm dứt hợp đồng, 30 ngày sau ngày chuyển ra.

Tiền ký quỹ dịch vụ tùy thuộc vào phương thức thanh toán và số tiền sẽ giảm nếu thanh toán trực tiếp. Mức phí sẽ thay đổi theo vùng, do đó hãy tham khảo ý kiến của Quản lý Cộng đồng để xác nhận mức phí cụ thể ở địa điểm của bạn. 

 

Xin lưu ý rằng việc thay đổi phương thức thanh toán có thể làm thay đổi số tiền ký quỹ dịch vụ được hoàn lại.