Tiền ký quỹ dịch vụ là gì?

Bạn bắt buộc phải đóng tiền ký quỹ dịch vụ để làm bảo đảm tài chính cho WeWork trong trường hợp tài khoản của bạn có bất kỳ số dư nào chưa trả. Đây là một quy định tiêu chuẩn cho tất cả thành viên và bạn sẽ được trả lại tiền ký quỹ dịch vụ vào thời điểm hết hiệu lực hợp đồng chương trình thành viên.

Số tiền ký quỹ dịch vụ được xác định dựa trên lệ phí chương trình thành viên hằng tháng, địa điểm văn phòng và phương thức thanh toán của bạn.

Xin lưu ý rằng thay đổi phương thức thanh toán có thể làm thay đổi tiền ký quỹ dịch vụ mà chúng tôi bắt buộc giữ trên tập tin.