Làm thế nào để tôi giải quyết các sự cố điện thoại?

Để giải quyết các sự cố điện thoại, hãy rút dây điện thoại ra, đợi 30 giây, và cắm lại dây. Nếu tình trạng sự cố vẫn còn, hãy gửi yêu cầu trợ giúp, trong đó nêu các thông tin liên quan càng đầy đủ càng tốt (ví dụ như tên công ty, số điện thoại, số văn phòng).