Văn phòng của tôi có trang bị điện thoại không?

Dịch vụ điện thoại là một dịch vụ trả phí bổ sung do WeWork và các đối tác viễn thông của chúng tôi cung cấp cho các thành viên có Chỗ ngồi Cố định và Văn phòng Riêng. Bạn có thể yêu cầu dịch vụ điện thoại thông qua Cửa hàng Dịch vụ WeWork (store.wework.com). Đây là dạng hợp đồng theo thời hạn hàng tháng và áp dụng mức phí đồng loạt, chỉ khác nhau tùy theo thị trường.

Xem danh sách các tùy chọn điện thoại có sẵn tại đây: https://store.wework.com/office-needs trong phần Viễn thông.

Nếu bạn có sẵn điện thoại và phần cứng, thì nhóm Công nghệ Thành viên của chúng tôi có thể giúp bạn thiết lập đường dây điện thoại. Vui lòng gửi yêu cầu trợ giúp cho dịch vụ này. Trong những trường hợp này, bạn sẽ chịu trách nhiệm làm việc với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của mình nếu cần hỗ trợ về kỹ thuật.