Chính sách về Wi-Fi của WeWork là gì? Tốc độ Internet trong tòa nhà ra sao?

Các thành viên của chúng tôi có quyền truy cập mạng không dây qua mạng "WeWork" chung. Mạng không dây này có sẵn ở toàn bộ các tòa nhà của chúng tôi. Khách và người không phải thành viên nên sử dụng mạng "WeWorkGuest" có sẵn tại tất cả các địa điểm của chúng tôi.

Băng thông Internet tại mỗi địa điểm của WeWork là được chia sẻ, nhưng các thành viên của chúng tôi đều có thể nhận được dịch vụ mạng đáng tin cậy để thực hiện những công việc thông thường.