Quy trình chuyển chỗ nội bộ, chuyển vào/chuyển ra của WeWork cho thành viên là gì?

Chuyển vào:Thành viên mới có thể bắt đầu sử dụng không gian mới từ 9 a.m. vào ngày chương trình thành viên của mình bắt đầu. Hãy ghi nhớ: cần mang thẻ ID có ảnh để làm thẻ ra vào.

Chuyển ra:Thành viên chuyển ra phải hoàn tất việc chuyển ra trước 4 p.m. ngày làm việc cuối cùng của tháng (theo thỏa thuận chương trình thành viên). Thành viên cần trả lại tất cả chìa khóa và thẻ ra vào cho nhóm Cộng đồng để tránh phải trả phí vì không giao lại chìa khóa và thẻ ra vào. Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả vào tài khoản thành viên trong vòng 30 ngày sau ngày chuyển ra theo lịch.

Chuyển chỗ nội bộ:Thành viên không có chỗ cất đồ trong quá trình chuyển chỗ nội bộ giữa các văn phòng (ví dụ chuyển sang văn phòng khác trong cùng tòa nhà hoặc văn phòng mới ở tòa nhà khác), có thể chuyển vào văn phòng mới của mình vào 4 p.m. trong ngày làm việc cuối cùng của tháng.