WeWork có một số điện thoại đường dây nóng khẩn cấp không?

WeWork đã ký hợp đồng với một tổng đài chuyên trả lời các cuộc gọi khẩn cấp từ các thành viên 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Dưới đây là số điện thoại đường dây nóng cho từng khu vực:

Hoa Kỳ

Số Điện thoại Khẩn cấp: 911
Số Điện thoại Đường Dây nóng WeWork: 855-855-0865

Anh Quốc

Số Điện thoại Khẩn cấp: 999
Số Điện thoại Đường Dây nóng WeWork: +44203 514 8266

Amsterdam

Số Điện thoại Khẩn cấp: 122
Số Điện thoại Đường Dây nóng WeWork: 020-7059564

Israel

Số Điện thoại Khẩn cấp: 3 lựa chọn (100, 112, 911)
Số Điện thoại Đường Dây nóng WeWork: *3053

Xin lưu ý là số điện thoại này chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp và không phải dành cho các yêu cầu trợ giúp thông thường. Vui lòng gửi một yêu cầu trợ giúp đối với tất cả các vấn đề không khẩn cấp.