Nếu tôi cần thêm không gian hoặc chỗ ngồi thì sao?

Một trong những lợi ích của việc trả lệ phí linh hoạt theo tháng là thành viên có thể bổ sung thêm không gian bất kỳ lúc nào. Các thành viên được ưu tiên chuyển chỗ nội bộ và chuyển tới các địa điểm WeWork mới khi các địa điểm này mở cửa. Nếu bạn muốn bổ sung thêm không gian, hãy gửi yêu cầu trợ giúp hoặc tới gặp nhóm Quản lý Cộng đồng của bạn để hỏi xem có sẵn không gian trống hay không.