Hệ thống gửi yêu cầu trợ giúp của WeWork hoạt động như thế nào?

Các thành viên có thể gửi phiếu hỗ trợ tới WeWork bằng cách nhn "Trợ giúp" trên ứng dụng di động WeWork:

  • Nhấp > Tòa nhà của tôi (Android)
  • Nhấp > Không gian (iOS)

Thông qua máy tính để bàn, hãy gửi một yêu cầu hỗ trợ. Gửi yêu cầu hỗ trợ là cách dễ nhất để được hỗ trợ và đảm bảo vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

Sau khi WeWork đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, các thành viên sẽ được đề nghị đánh giá trải nghiệm của họ là tốt hay chưa tốt. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các thành viên đánh giá chất lượng đáp ứng yêu cầu trợ giúp vì việc đó sẽ giúp chúng tôi liên tục cải thiện trải nghiệm của thành viên.