Tôi được thông báo về việc gửi Thư và Bưu kiện như thế nào?

Ngay khi một bưu kiện được gửi đi, nhóm Cộng đồng sẽ gửi tới người nhận một email để thông báo cho thành viên đó biết. Họ sẽ nêu rõ địa điểm và thời gian thích hợp nhất để nhận hàng.

Xin lưu ý: các bưu kiện được quét mã ngay khi đơn vị giao nhận địa phương giao hàng. Tốt nhất nên đợi thông báo từ nhóm Cộng đồng của bạn (chứ không phải từ đơn vị giao nhận địa phương) trước khi bạn tới nhận bưu kiện của mình.