Tôi không thể truy cập phần Quản lý Tài khoản. Tại sao?

Chỉ Thành viên Chính của công ty mới truy cập được phần Quản lý Tài khoản để xem hóa đơn, quản lý các thành viên trong nhóm, và sửa thông tin thanh toán. Nếu bạn là Thành viên Chính nhưng lại không truy cập được phần Quản lý Tài khoản, hãy gửi yêu cầu trợ giúp và một nhân viên của Nhóm WeWork sẽ giúp bạn.