Làm thế nào để tôi gọi điện quốc tế từ điện thoại của WeWork?

Điện thoại bàn trong các phòng điện thoại và phòng họp hiện tại không thể thực hiện các cuộc gọi quốc tế.