Tôi không vào được tòa nhà của mình sau giờ làm việc. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn không thể vào tòa nhà hoặc văn phòng của bạn ngoài giờ làm việc, vui lòng gọi Tổng đài Khẩn cấp WeWork.