Làm thế nào để tôi đặt lại hộp thư thoại trên điện thoại hay thay mật khẩu của tôi?

Nếu bạn dùng dịch vụ điện thoại Vonage, hãy bấm 611 để gọi cho Vonage đối với tất cả các yêu cầu về hộp thư thoại và mật khẩu.

Tùy vào quốc gia của mình, bạn cũng có thể truy cập các công cụ quản lý tài khoản ở địa chỉ https://phonerequests.com/ hoặc https://wework.vonage.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nếu bạn dùng dịch vụ điện thoại Ooma, quản trị viên tài khoản Ooma Office có thể đặt lại mã PIN hộp thư thoại và mật khẩu web cho người dùng bằng cách đăng nhập vào Ooma Office Manager tại http://office.ooma.com.

 

Chọn người dùng trên màn hình Quản lý Mở rộng và nhấp vào lựa chọn để đặt lại mật khẩu, hoặc chuyển sang mục Hộp Thư thoại và nhập vào mã PIN hộp thư thoại mới.

Nếu bạn cần hỗ trợ qua điện thoại, vui lòng liên hệ với Ooma theo số:

(855) 803-2565 (Hoa Kỳ)

(855) 803-2564 (Canada)

0 800 91 08 67 (Pháp)

1800 531 894 (Úc)