Làm thế nào để tôi yêu cầu cung cấp điện thoại hay đường dây điện thoại?

Các công ty với chỗ ngồi và văn phòng riêng có thể tận dụng các ưu đãi cho thành viên của chúng tôi để yêu cầu điện thoại và các đường dây điện thoại.

Để yêu cầu điện thoại, Thành viên Chính của công ty bạn cần:

  1. Đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên từ trình duyệt web trên máy tính
  2. Vào trang https://members.wework.com/our-services
  3. Chọn một tùy chọn dưới mục "Điện thoại"  
  4. Làm theo các chỉ dẫn để gửi yêu cầu của bạn

Nếu bạn có máy điện thoại của mình, đội ngũ IT của chúng tôi có thể giúp bạn thiết lập đường dây điện thoại. Hãy gửi yêu cầu trợ giúp cho dịch vụ này.