Tôi có thể dắt chó đi làm không? WeWork có chính sách gì đối với thú cảnh?

Mỗi tòa nhà lại có chính sách khác nhau về thú cảnh. Khi đến tham quan, vui lòng hỏi Quản lý cộng đồng WeWork để biết thông tin mới nhất.