Tôi có thể chuyển sang địa điểm WeWork khác không?

Nếu tòa nhà bạn chọn còn chỗ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn chuyển địa điểm một cách dễ dàng.