Tư cách thành viên có thật sự áp dụng theo từng tháng không?

Tất nhiên! Cam kết linh hoạt theo tháng của chúng tôi cho phép bạn vừa có văn phòng ổn định, vừa có được sự linh hoạt cần thiết để phát triển hoạt động kinh doanh của mình. WeWork cũng có các cam kết dài hạn hơn; hãy gọi cho chúng tôi theo số +1-888-977-4184 hoặc gửi email đến địa chỉ joinus@wework.com để tìm hiểu thêm.