Nội quy Cộng đồng WeWork là gì?

Xem Nội quy Cộng đồng WeWork tại đây. Các hướng dẫn này được lập ra nhằm giúp các Thành viên của chúng tôi nhận được lợi ích tối đa từ trải nghiệm với WeWork. Chúng tôi nêu chi tiết những gì "nên làm" và "không nên làm" của Mạng lưới Thành viên để giúp các Thành viên của chúng tôi cảm thấy an toàn và được hỗ trợ tận tình.