Làm thế nào để đổi thành viên chính trong tài khoản của chúng tôi?

Vui lòng liên hệ với Quản lý Cộng đồng của bạn để đổi thành viên chính của công ty bạn. Khi đó bạn sẽ được hỏi liệu bạn có muốn thay đổi luôn thông tin thanh toán trong tài khoản của bạn không. Nếu bạn muốn thay đổi thông tin thanh toán, bạn sẽ nhận được một email trong đó nêu chi tiết cách thay đổi thông tin thanh toán trong phần quản lý tài khoản.