Khi nào tôi phải nộp tiền ký quỹ dịch vụ? Khi nào tôi phải nộp lệ phí chương trình thành viên tháng đầu tiên?

Bạn phải nộp tiền ký quỹ dịch vụ trước ngày bạn chuyển vào. Chúng tôi sẽ thu tiền ký quỹ dịch vụ trong khoảng thời gian giữa ngày bạn ký hợp đồng và ngày bạn chuyển vào. Bạn phải nộp lệ phí chương trình thành viên tháng đầu vào ngày đầu tiên của tháng. Xin lưu ý rằng bạn phải thanh toán cả hai loại phí trước khi chuyển vào không gian làm việc WeWork.