Khi nào thì áp dụng phí phạt thanh toán muộn?

Nếu chúng tôi không nhận được khoản thanh toán hàng tháng từ bạn, bạn (Thành viên Chính) sẽ nhận được thông báo về việc không thanh toán vào ngày mùng 10 của tháng cùng với phí phạt thanh toán chậm 10%. Nếu chúng tôi không nhận được thanh toán từ bạn trong tháng đó, bạn sẽ tiếp tục nhận được các thông báo về việc không thanh toán. Nếu bạn cho rằng mình đã nhận được một thông báo về việc thanh toán chậm do nhầm lẫn và bạn đã thực hiện việc thanh toán, hãy gửi chứng từ xác nhận thanh toán của ngân hàng cho ban Phụ trách Xuất Hóa đơn của  nhóm Quản lý Cộng đồng.