Tôi có thể trả bằng đồng tiền khác không?

Tất cả các hóa đơn đều tính theo đồng tiền nước sở tại, và hiện tại chúng tôi chỉ có thể nhận thanh toán bằng đồng tiền nước sở tại (trừ các chương trình thành viên WeMembership, được tính hóa đơn bằng USD). Nếu bạn buộc phải trả bằng ngoại tệ, bạn có thể dùng dịch vụ chuyển khoản ngân hàng. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ dùng tỷ giá mà ngân hàng của chúng tôi áp dụng và có thể bạn vẫn phải thanh toán một khoản nữa sau khi chúng tôi gửi tiền thanh toán của bạn vào tài khoản.