Hóa đơn hàng tháng của tôi bao gồm những gì?

Hóa đơn hàng tháng bao gồm lệ phí chương trình thành viên cho (các) văn phòng của bạn, bất kỳ khoản giảm giá hay khuyến mại nào, các gói dịch vụ mà bạn đã đăng ký, bất kỳ khoản lệ phí bổ sung nào khác (ví dụ như lệ phí thành viên bổ sung, phí thay thẻ ra vào, phí dịch vụ IT, v.v.), và bất kỳ khoản phí sử dụng vượt định mức nào đối với phòng họp hoặc số bản in mà bạn đã sử dụng. Bạn sẽ thấy các khoản phí sử dụng vượt định mức của tháng trước trên hóa đơn của tháng này.