Làm thế nào để tôi cập nhật địa chỉ ghi trong hóa đơn của tôi?

Vui lòng liên hệ với Ban Phụ trách Xuất Hóa đơn bằng cách gửi một yêu cầu trợ giúp. Hãy nhớ ghi chính xác địa chỉ mà bạn muốn sử dụng trên hóa đơn.