Tôi có thể xem hóa đơn tháng tới trước khi hóa đơn được duyệt không?

Bạn có thể xem các hóa đơn sắp đến của mình trong mục "Hóa đơn sắp đến" ở phần Quản lý Tài khoản. Phần tổng hợp này sẽ được cập nhật mỗi khi có thay đổi trong tài khoản của bạn. Tổng số tiền có thể thay đổi nếu có bất kỳ khoản phí vượt định mức nào xảy ra trước khi kết thúc tháng. Nếu bạn thấy có khoản nào trong hóa đơn mà bạn cho rằng mình không phải trả, hãy trao đổi với Nhóm Quản lý Cộng đồng của bạn hoặc gửi một yêu cầu trợ giúp.