Tôi có thể xem hóa đơn tháng tới trước khi hóa đơn được duyệt không?

Bạn có thể xem trước hóa đơn tháng sau của mình trong mục “Tổng hợp" của phần Quản lý Tài khoản. Phần tổng hợp này sẽ được cập nhật mỗi lần có thay đổi trong tài khoản của bạn. Các thay đổi có thể là các khoản phụ trội, giảm giá, hay phí sử dụng vượt định mức. Nếu bạn thấy có khoản nào trong tài khoản mà bạn cho rằng mình không phải trả, hãy trao đổi với ban Quản lý Cộng đồng của bạn hoặc gửi một yêu cầu trợ giúp.