Làm thế nào để tôi xem hóa đơn của mình?

Bạn có thể xem các hóa đơn trong phần Quản lý Tài khoản, bên dưới mục "Hóa đơn". Hóa đơn tháng này sẽ có ở đầu danh sách, nhưng bạn cũng có thể xem hóa đơn từ những tháng trước cùng trên trang đó. Vui lòng lưu ý là nếu bạn yêu cầu thay đổi nội dung hóa đơn sau ngày đầu tiên của tháng, thì có thể sẽ có các hóa đơn khác được xuất cho cùng một giai đoạn xuất hóa đơn. Bạn cũng có thể xem mục "Tổng hợp" để biết về toàn bộ khoản phải trả hiện tại của bạn.