Làm thế nào để tôi xem hóa đơn của mình?

Bạn có thể xem các hóa đơn trong phần Quản lý Tài khoản, bên dưới mục "Giao dịch". Hóa đơn tháng này sẽ nằm ở đầu danh sách, nhưng bạn cũng có thể xem hóa đơn từ những tháng trước trên trang đó. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu thay đổi nội dung hóa đơn sau ngày đầu tiên của tháng, thì có thể sẽ có các hóa đơn khác được xuất cho cùng một giai đoạn xuất hóa đơn. Ở mục này, bạn cũng có thể xem các khoản thanh toán và số dư tài khoản của bạn.