สมาชิก WeWork จำเป็นต้องมีประกันภัยอะไรบ้าง

สมาชิกที่ใช้แผนโต๊ะทำงานส่วนตัวและสำนักงานส่วนตัวจะต้องมีประกันภัยประเภทต่อไปนี้ (ตามที่ระบุในข้อตกลงสมาชิกภาพ):

ความรับผิดทั่วไปครอบคลุมสถานที่ที่สมาชิกประกอบธุรกิจ (ได้แก่ พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน ถนน)

ประกันภัยทรัพย์สินครอบคลุมถึงการหยุดชะงักของธุรกิจ ตลอดจนทรัพย์สินส่วนตัวของสมาชิก

หากคุณทำงานให้กับบริษัท นายจ้างของคุณควรมีค่าชดเชยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (โดยผ่าน TriNet หรือผู้ให้บริการสวัสดิการอื่นๆ) โดยครอบคลุมความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บในสถานที่ทำงานและความคุ้มครองสุขภาพภายใต้กฎหมายประกันสุขภาพราคาประหยัดของสหรัฐอเมริกา หากสมาชิกต้องการนายหน้าประกันภัยเพื่อช่วยเหลือในประเด็นเหล่านี้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางเครือข่ายสมาชิก WeWork