นโยบายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรักษาความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมของ WeWork เป็นอย่างไร

หากคุณกำลังจัดกิจกรรมในพื้นที่ของ WeWork แนวทางทั่วไปที่ควรทราบมีดังนี้:

  • หากกิจกรรมดังกล่าวมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • หากสมาชิกรายใดมีส่วนร่วมในการวางแผนและ/หรือจัดกิจกรรม จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้จัดกิจกรรมและต้องลงนามในข้อตกลงการจัดกิจกรรมของ WeWork โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุนพร้อมข้อมูลพื้นหลังเกี่ยวกับกิจกรรม แล้วผู้จัดการชุมชนของคุณจะสามารถจัดทำข้อตกลงให้คุณได้
  • ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งรายชื่อผู้ร่วมงานให้แก่ทีมงานชุมชนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเริ่มกิจกรรม
  • อนุญาตให้บุคคลที่มีชื่อในรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมเท่านั้นเข้างานได้
  • โปรดทราบ: มักจะมีค่าธรรมเนียมและเงินมัดจำความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ซึ่งแตกต่างไปแล้วแต่สถานที่